Kết hợp thành thạo các dụng cụ hỗ trợ là máy tính và internet